خلوت سیمرغ

خلوت سیمرغ

عاقبت

عاقبت

خلوت

خلوت

مادر

مادر

شمس

شمس

دعا

دعا

خود کرده را تدبیر نیست

خود کرده را تدبیر نیست

سماع

سماع

پیر دیر

پیر دیر

امید

امید

رقص آتش

رقص آتش

راز ونیاز

راز ونیاز

نگهبان عشق

نگهبان عشق

در فراز

در فراز

ندای صلح

ندای صلح

عشاق

عشاق

هر کسی از ظن خود شد یار من

هر کسی از ظن خود شد یار من

قاصدک

قاصدک

نه پای رفتن و نه قرار ماندن

نه پای رفتن و نه قرار ماندن

سیمرغ

سیمرغ

تمنا

تمنا

نوا

نوا

عشق آسمانی

عشق آسمانی

مه و ماه

مه و ماه

نیایش

نیایش

ناکام

ناکام

خود کرده

خود کرده

حضرت یونس

حضرت یونس

زمین و آسمان

زمین و آسمان

سراب

سراب

ققنوس

ققنوس