گالری شخصی

  • برگزاری ۳ روز نمایشگاه نقاشی ایرانی در دانشگاه آلماتی قزاقستان و اجرای ورک شاپ ۲روزه برای دانشجویان رشته هنر

    برگزاری ۳ روز نمایشگاه نقاشی ایرانی در دانشگاه آلماتی قزاقستان و اجرای ورک شاپ ۲روزه برای دانشجویان رشته هنر

  • برگزاری ۳ روز نمایشگاه نقاشی ایرانی در دانشگاه آلماتی قزاقستان و اجرای ورک شاپ ۲روزه برای دانشجویان رشته هنر

    برگزاری ۳ روز نمایشگاه نقاشی ایرانی در دانشگاه آلماتی قزاقستان و اجرای ورک شاپ ۲روزه برای دانشجویان رشته هنر

    Loading...
    Loading...